Kunnskapsbase

  ' A B D E F H I K L N O P R S T U V
 • ‘Autistic psychopathy’ in childhood

  Oversatt utgave av Hans Aspergers beskrivelse av autistisk psykopati fra 'Autistic psychopathy' in childhood (1944).

 • ABA

  Applied Behavior Analysis = Anvendt atferdsanalyse.

 • Adaptasjon

  En organismes tilpasning til omgivelsene

 • ADL

  Activities of Daily living

 • AiN

  Se: Autismeforeningen i Norge.

 • Allist

  Allist er en uten autisme.

 • ART

  Aggression Replacement Training

 • ASD

  Autismespekterfordiagnose (Autism Spectrum Disorder), se ASF: Autismespekterforstyrrelser

 • ASF

  Forkortelse for: Autismespekterforstyrrelser Også kjent som: Autisme ASD: Autismespekterdiagnoser Autismespektertilstander

 • ASK

  Alternativ- og supplerende kommunikasjon

 • Asperger syndrom

  F 84.5 Asperger syndrom (AS) er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse på autismespekteret. En person med AS har problemer på de samme kjerneområdene som ellers på spekteret, men her en normal til over normal høy IQ og normalt utviklet språk. Diagnosen Asperger syndrom har utgått i WHOs nye diagnosesystem ICD-11 og bruken vil dermed gradvis fases ut til fordel for en gradert/ skåret vurdering av funksjonsnivå innen de autistiske kjærneområdene.

 • Autisme – Informasjonshefte fra Autismeforeningen i Norge

  Autismeforeningens beskrivelse av heftet: «Autismeforeningen har laget et nytt hefte om autisme med støtte fra Extrastiftelsen. Heftet er ment å dekke behovet for informasjon om autismespekteret for de som nettopp Les mer

 • Autismeforeningen i Norge

  Autismeforeningen i Norge (forkortet AiN) er en interesseorganisasjon for personer med autisme, pårørende, fagfolk og andre interesserte.

 • Autismespekteret – en kort innføring

  "Autismespekteret - en kort innføring" er Autismeforeningens nye flyer om ASD. Brosjyren er på 6 sider og gir en kort innføring om ASD.

 • Autistic Disturbances of Affective Contact

  Leo Kanner. (1943). Autistic Disturbances of Affective Contact. Nervous Child: Journal of Psychopathology, Psychotherapy, Mental Hygiene, and Guidance of the Child, 217–250.

 • BPA

  Brukerstyrt personlig assistanse

 • BUP

  Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

 • BUPA

  Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

 • Den autistiske triaden

  Den autistiske triaden ble foreslått av Lorna Wings i 1999. Triadens tre hovedpunkter representerer autismens tre hovedområder som er til felles for alle autismediagnosene/ gradene av autisme: 1. Omfattende språk og kommunikasjonsvansker, 2. Spesielle utfordringer med å omgås andre og 3. Fantasi og atferd.

 • Diktering

  Skriving kan være vanskelig, og det er noe mange sliter med. Men man trenger ikke nødvendigvis å skrive ved å bruke tastatur eller penn.

 • DPS

  Distriktspsykiatrisk senter

 • Early Intensive Behavioral Intervention

  Tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling, intern­­asjonalt beskrevet som EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention), er en evidensbasert intervensjon for barn på 2-5 år med autisme. Intervensjonen er intensiv, helst 20-40 timer i uken over to år, og har som mål å bedre autisters livskvalitet, autonomi, kommunikasjon og så videre.

 • EIBI

  Se Early Intensive Behavioral Intervention for mer informasjon.

 • Er biblioteket tilgjengelig for alle? – Bibliotekaren 3/2021

  Våren 2021 leverte Thea Bellen Haflan bacheloroppgaven i bibliotek og informasjonsvitenskap ved OsloMet. Den handlet om hvilke utfordringer personer med høytfungerende autisme møtte på biblioteket og hvilke tiltak som kunne forbedre bibliotektilbudet.

 • ESSENCE: Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Examinations

  Den svenske barnepsykiateren Christopher Gillberg har lansert akronymet ESSENCE, Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Examinations, som et samlebegrep for nevroutviklingsforstyrrelsene (Gillberg, 2010). Begrepet har fått gjennomslag i psykisk helsevern for barn og unge i Norden.

 • FFT

  Funksjonell familieterapi

 • Følelse ord

  Tabell med om lag 350 ord for følelser.

 • Hans Asperger

  Hans Asperger (født Johann Hans Friedrich Karl Asperger, 18.02.1906 i Hausbrunn ved Wien, død 21.10.1980 i Wien) var en østerisk barnelege. Asperger var den første til å beskrive tilstanden som i dag heter Asperger syndrom.

 • Intendert mening

  Er det du ønsker å formidle i kommunikasjon. Det er ikke alltid at mottageren av kommunikasjonen oppfatter din intenderte mening, noe som medfører misforståelser.

 • IOP

  Individuell opplæringsplan

 • IP

  Individuell plan

 • Komorbiditet

  Komorbiditet (av eng. co - «sammen med» og morbidity «sykelig tilstand») eller samsykelighet er nærværet av to eller flere samtidige uavhengige sykdommer (diagnoser).

 • Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter

  Korttittel: pasient- og brukerrettighetsloven Forkortelse: pbrl Lenke til Lovdata: pasient- og brukerrettighetsloven Lov med kommentarer: Pasient- og brukerrettighetsloven med kommentarer Pasient- og brukerrettighetsloven er en lov som gir pasienter og Les mer

 • Lov 2. juni 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

  Korttittel: Psykisk helsevernloven Forkortelse: phvl Lenke til Lovdata: psykisk helsevernloven Lov med kommentarer: Psykisk helsevernloven med kommentarer «Psykisk helsevernloven er en lov som inneholder detaljerte regler for innleggelse og behandling Les mer

 • NAV

  NAV, Arbeids- og velferdsforvaltningen (opprinnelig Nye Arbeids- og velferdsforvaltningen).

 • NB – Nota Bene

  Nota bene er et latins uttrykk som betyr; vel og merke seg eller legg godt merke til.

 • NOU 2020: 1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

  Autisme- og touretteutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. Utvalgets oppdrag var å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og beslektede diagnoser som Touretttes syndrom.

 • NOU 2020:1

  For mer om NOU-en se: NOU 2020: 1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

 • OT

  Oppfølgingstjenesten

 • PALS

  Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling

 • Pasient- og brukerrettighetsloven

  Se: Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter

 • pbrl

  Forkortelse for: Lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettigheter

 • PDA

  Pathological Demand Avoidance /ekstrem kravavvisning.

 • PDD-NOS

  Engelsk: Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified Norsk: Norsk: Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

 • Personer med høytfungerende autisme og biblioteket

  Forfatterens sammendrag: I min bacheloroppgave ønsker jeg å sette lys på løsninger på utfordringer som kan oppstå for personer med autisme på biblioteket. Grunnen til at jeg har valgt denne Les mer

 • phvl

  Forkortelse for: Lov 2. juni 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

 • PMTO

  Parent Management Training Oregon

 • Positive symptomer

  Positive symptomer er nyoppståtte symptomer som vrangforestilling, sansebedrag og disorganisering. Begrepet brukes særlig om en gruppe symptomer en ser ved psykose.

 • PPT

  Pedagogisk-Psykologisk tjeneste

 • Psykisk helsevernloven

  Se: Lov 2. juni 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven)

 • Psykoedukasjon

  Psykoedukasjon er en form for terapi som går ut på å lære om egen diagnose/ tilstand.

 • RDA (PDA): Rational (pathological) Demand Avoidance

  Pathological Demand Avoidance (PDA) er en ny atferdsprofil hos barn og unge med nevroutviklingsforstyrrelser, som består i ekstremt kravavvisende og sosialt manipulativ atferd.

 • Selvmord

  Selvmord, også kalt selvdrap, frivillig død, villet egenskade, er det å ta livet av seg selv.

 • Skjult lydopptak

  Lydopptak er et hjelpemiddel for mange med kognitive vansker. Det er også en av de beste måtene å kunne dokumentere feil som gjøres f.eks. i møte med NAV, skole, leger osv. Vi har derfor samlet noen tekster som omhandler skjult opptak av samtaler en selv er med i.

 • Skolevegring

  Skolevegring er at eleven ikke klarer å gå på skolen grunnet emosjonelle årsaker, angst mv. selv om eleven ønsker å være på skolen og er motivert til å gjøre skolearbeid. Skolevegring er gjerne et resultat av et vedvarende dårlig psykososialt skolemiljø.

 • Studenter med ADHD og Asperger syndrom

  En veileder for innsikt, forståelse og kunnskap om tilrettelegging.

 • TEACCH

  Treatment and Education of Autistic and Communication handicapped Children

 • TIOBA

  Tidlig og intensiv opplæring basert på anvendt atferdsanalyse (se EIBI)

 • Ufrivillig skolefravær hos autistiske barn, Kritisk juss 2022, Vol. 48, Utg. 3

  Sammendrag fra artikkelen: Andelen autistiske barn som utvikler ufrivillig skolefravær, er så høy at det tyder på en systematisk svikt. Artikkelen behandler skolens samfunnsoppdrag og de menneskerettslige forpliktelsene, herunder retten til inkluderende utdanning. Videre analyseres opplæringsregelverket, herunder skolens plikt til individuelt tilpasset opplæring, retten til spesialundervisning og retten til et trygt skolemiljø.

 • VOKSNE ASPERGERE – En brukerveiledning for venner

  Voksne aspergere er en enkel brukerveiledning for venner og bekjente. Brukerveiledningen gir en kjapp innføring om asperger og tips.

 • VOP

  Voksenpsykiatri

Om autismepodden

Autismepodden er Norges første podcast om autisme. Vårt mål er å formidle faglig korrekt informasjon uten å miste autistenes stemme – For hvem er vel egentlig de virkelige autismeekspertene?

Kategorier

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettstedet aksepterer du dette.  Les mer

Du er offline. Koble til internett for å laste nytt innhold!