' A B D E F H I K L N O P R S T U V

Early Intensive Behavioral Intervention

Tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling, intern­­asjonalt beskrevet som EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention), er en evidensbasert intervensjon for barn på 2-5 år med autisme. Intervensjonen er intensiv, helst 20-40 timer i uken over to år, og har som mål å bedre autisters livskvalitet, autonomi, kommunikasjon og så videre.

EIBI ble utviklet av O. Ivar Løvaas på 80-tallet, men ble først tatt i bruk i Norge på 1990-tallet. Da i en svært begrenset utstrekning .

Video av Svein Eikeseth om ABA og EIBI: https://film.oslomet.no/49543328/50474284/584f3f864bac842e3d68a9fd803525b9/video_1080p/anvendt-atferdsanalyse-og-eibi-4-video.mp4

Mer om EIBI finner du her: Autismespekterforstyrrelser 0-6 år: Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) – Helsebiblioteket.no | TIOBA – Glennesenter.

Beskrivelse av EIBI i NOU 2020:1

For barn i førskolealder brukes såkalt tidlig og intensiv atferdsanalytisk behandling av autisme. På engelsk kalles behandlingen Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI). Forkortelsen EIBI brukes også i norske fagmiljøer og benyttes videre i rapporten. EIBI er ikke et standardisert program, men et sett med ulike prosedyrer (Vea mfl., 2019). For hvert barn lages et individuelt program som tilpasses barnets atferd og ferdighetsnivå. Behandlingen ledes av en fagperson i spesialisthelsetjenesten som er opplært i atferdsanalyse og bruk av EIBI. Både barnehagepersonale og foreldre deltar i behandlingen. Et normalt EIBI-forløp krever minimum 20 timers innsats per uke av barnehagepersonalet og minimum fem timers innsats per uke av foreldrene. Behandlingen stiller altså store krav til ressurser i barnehagen og til foreldrenes ressurser og motivasjon. EIBI bør startes opp før barnet har fylt fem år, og vare i minst to år. Behandlingen skal avbrytes dersom barnet ikke viser progresjon i ferdigheter, eller hvis barnet og familien mistrives med behandlingen.

EIBI bygger på atferdsanalyse. Barnets atferd analyseres for å kartlegge hvilken type atferd barnet har, hvilke faktorer i omgivelsene som utløser ulike atferdsmønstre, og hvilke konsekvenser atferden får. Resultatene brukes deretter til å modifisere barnets atferd og lære barnet nye ferdigheter. Man bruker positiv forsterkning for å stimulere ønsket atferd. Målet er å bedre barnets daglige fungering og ferdigheter. Spesielt ønsker man å bedre ferdighetene på de områdene som er svekket hos barn med autisme, det vil si kommunikasjon og sosial fungering. Samtidig forsøker man å redusere uønsket og problematisk atferd, som repetitiv atferd, utagering og selvskading.

Studier av EIBI indikerer at behandlingen har positive effekter i løpet av tiden den pågår, det vil si over et tidsrom på to–tre år. En Cochrane-review har summert opp funn fra studier som har sammenlignet EIBI med vanlig oppfølging av barn med autisme (Reichow, Hume, Barton og Boyd, 2018). Sammenlignet med kontrollgruppene hadde EIBI-barna bedre fungering i dagliglivet, lavere intensitet av autismesymptomer, høyere IQ, bedre språkferdigheter og lavere nivåer av problematferd. På noen områder var imidlertid effektene små eller moderate. Cochrane-reviewen karakteriserer evidensgrunnlaget som svakt fordi studiene var små og fordi de fleste studiene ikke brukte randomisering for å avgjøre hvem som fikk EIBI og hvem som havnet i kontrollgruppen. Det er derfor en viss mulighet for at de som fikk EIBI, hadde bedre forutsetninger i utgangspunktet. De langsiktige effektene av EIBI er ikke studert, og man vet derfor ikke om de positive effektene vedvarer etter at behandlingen er avsluttet.

Det finnes også andre behandlingsprogrammer enn EIBI for førskolebarn (Lord, Elsabbagh, Baird og Veenstra-Vanderweele, 2018). Disse er ikke i utstrakt bruk i Norge, og det finnes derfor ikke nasjonale fagprosedyrer for dem.

Referanser

Lord, C., Elsabbagh, M., Baird, G. og Veenstra-Vanderweele, J. (2018). Autism spectrum disorder. The Lancet, 392(10146), ss. 508–520. doi:10.1016/ S0140-6736(18)31129-2

Reichow, B., Hume, K., Barton, E. E. og Boyd, B. B. (2018). Early intensive behavioral intervention (EIBI) for young children with autism spectrum disorders (ASD). Cochrane Database of Systematic Reviews, 5, Cd009260. doi:10.1002/14651858.CD009260.pub3

Vea, S. O., Akselsen, J. M., Rolund, A., Larsen, K., Marit, S. og Svendsen, J. (2019). Autismespekterforstyrrelser 0–6 år: Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI). Hentet oktober 15, 2019 fra https://www.helsebiblioteket.no

Forslag til endringer

Forslag til endringer kan sendes inn med skjemaet under

Related Oppføringer

Om autismepodden

Autismepodden er Norges første podcast om autisme. Vårt mål er å formidle faglig korrekt informasjon uten å miste autistenes stemme – For hvem er vel egentlig de virkelige autismeekspertene?

Kategorier

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettstedet aksepterer du dette.  Les mer

Du er offline. Koble til internett for å laste nytt innhold!