' A B D E F H I K L N O P R S T U V

Asperger syndrom

Asperger syndrom (AS) er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse på autismespekteret. En person med AS har problemer på de samme kjerneområdene som ellers på spekteret, men har en normal til over normal høy IQ og normalt utviklet språk.

Diagnosekriterier

Tabell 1: Diagnostiske kriterier for Aspergers syndrom fra Gillberg og Gillberg (1989) 

1. Store problemer i forhold til gjensidig sosialt samspill (uttalt egosentrisk)
(minst to av følgende)

a. manglende evne til samvær med jevnaldrende
b. ingen trang til samvær med jevnaldrende
c. manglende evne til å oppfatte sosiale signaler
d. sosial og følelsesmessig upassende adferd.

2. Snevre interesser
(minst en av følgende)

a. som utelukker andre beskjeftigelser
b. som gjentar på en stereotyp måte
c. mer opptatt av fakta viten enn av meningsfullhet.

3. Gjentagelse av rutiner
(minst en av følgende)

a. som påvirer og innskrenker personens egen tilværelse
b. som påtvinges andre mennesker.

4. Påfaldende forhold vedrørende tale og språk 
(minst tre av følgende)

a. forsinket utvikling
b. overflatisk sett perfekt ekspressivt språk
c. formelt pedantisk språk.
d. Eiendommelig språkmelodi, påfallende stemmeføring.
e. Nedsatt språkforståelse inklusiv misforståelser vedrørende bruk av metaforer
Og underforstått betydning.

5. Problemer vedrørende nonverbal kommunikasjon 
(minst en av følgende)

a. begrenset bruk av gester
b. klosset/keitet kroppsspråk
c. mimikkfattig
d. avvikende ansiktsutrykk
e. eiendommelig, stivt blikk

6. Motorisk klossethet
Dårlig resultat ved utviklingsneurologisk undersøkelse.

Tabell 2: Diagnostiske kriterier for Aspergers syndrom fra Szatmari, Bremner og Nagy (1989) 

1. Sosial isolasjon 
(minst to av følgende)

a. ingen nære venner
b. unngår andre
c. uinteressert i å få venner
d. en einstøing

2. Mangelfullt sosialt samspill 
(minst en av følgende)

a. nærmer seg andre utelukkende for å få egne behov tilgodesett
b. klossete forsøk på sosialt samspill
c. ensidig reaksjon over for jevnaldrende
d. problemer med å fornemme andres følelser
e. likeglad med andres følelser

3. Mangelfull nonverbal kommunikasjon 
(minst en av følgende)

a. begrenset ansiktsmimikk
b. det er vanskelig å lese barnets/personens følelser
c. Kan ikke uttrykke hensikt med blikket.
d. Ser ikke på andre
e. Bruker ikke hendene til å uttrykke seg med
f. Gestene er grov og klossete
g. Kommer for tett på andre

4. Merkelig tale
(minst to av følgende)

a. avvikende tonefall
b. snakker for mye
c. snakker for lite
d. mangel på evne til å inngå og skape sammenheng i samtale
e. særegen og privat bruk av ord
f. repetitive mønster i praten

Tabell 3: 299.00 Autism Spectrum Disorder fra DSM-5

Diagnostic Criteria

A.      Persistent deficits in social communication and social interaction across multiple contexts, as manifested by the following, currently or by history (examples are illustrative, not exhaustive, see text):

1.       Deficits in social-emotional reciprocity, ranging, for example, from abnormal social approach and failure of normal back-and-forth conversation; to reduced sharing of interests, emotions, or affect; to failure to initiate or respond to social interactions.

2.       Deficits in nonverbal communicative behaviors used for social interaction, ranging, for example, from poorly integrated verbal and nonverbal communication; to abnormalities in eye contact and body language or deficits in understanding and use of gestures; to a total lack of facial expressions and nonverbal communication.

3.       Deficits in developing, maintaining, and understanding relationships, ranging, for example, from difficulties adjusting behavior to suit various social contexts; to difficulties in sharing imaginative play or in making friends; to absence of interest in peers.

Specify current severity:

Severity is based on social communication impairments and restricted repetitive patterns of behavior (see Table 2).

B.      Restricted, repetitive patterns of behavior, interests, or activities, as manifested by at least two of the following, currently or by history (examples are illustrative, not exhaustive; see text):

1.       Stereotyped or repetitive motor movements, use of objects, or speech (e.g., simple motor stereotypies, lining up toys or flipping objects, echolalia, idiosyncratic phrases).

2.       Insistence on sameness, inflexible adherence to routines, or ritualized patterns or verbal nonverbal behavior (e.g., extreme distress at small changes, difficulties with transitions, rigid thinking patterns, greeting rituals, need to take same route or eat food every day).

3.       Highly restricted, fixated interests that are abnormal in intensity or focus (e.g, strong attachment to or preoccupation with unusual objects, excessively circumscribed or perseverative interest).

4.       Hyper- or hyporeactivity to sensory input or unusual interests in sensory aspects of the environment (e.g., apparent indifference to pain/temperature, adverse response to specific sounds or textures, excessive smelling or touching of objects, visual fascination with lights or movement).

Specify current severity:

Severity is based on social communication impairments and restricted, repetitive patterns of behavior (see Table 2).

C.      Symptoms must be present in the early developmental period (but may not become fully manifest until social demands exceed limited capacities, or may be masked by learned strategies in later life).

D.      Symptoms cause clinically significant impairment in social, occupational, or other important areas of current functioning.

E.       These disturbances are not better explained by intellectual disability (intellectual developmental disorder) or global developmental delay. Intellectual disability and autism spectrum disorder frequently co-occur; to make comorbid diagnoses of autism spectrum disorder and intellectual disability, social communication should be below that expected for general developmental level.

Note: Individuals with a well-established DSM-IV diagnosis of autistic disorder, Asperger’s disorder, or pervasive developmental disorder not otherwise specified should be given the diagnosis of autism spectrum disorder. Individuals who have marked deficits in social communication, but whose symptoms do not otherwise meet criteria for autism spectrum disorder, should be evaluated for social (pragmatic) communication disorder. Specify if:
With or without accompanying intellectual impairment
With or without accompanying language impairment
Associated with a known medical or genetic condition or environmental factor
(Coding note: Use additional code to identify the associated medical or genetic condition.)
Associated with another neurodevelopmental, mental, or behavioral disorder
(Coding note: Use additional code[s] to identify the associated neurodevelopmental, mental, or behavioral disorder[s].)
With catatonia (refer to the criteria for catatonia associated with another mental disorder, pp. 119-120, for definition) (Coding note: Use additional code 293.89 [F06.1] catatonia associated with autism spectrum disorder to indicate the presence of the comorbid catatonia.)

Table 2 Severity levels for autism spectrum disorder

Severity levelSocial communicationRestricted, repetitive behaviors
Level 3
«Requiring very substantial support”
Severe deficits in verbal and nonverbal social communication skills cause severe impairments in functioning, very limited initiation of social interactions, and minimal response to social overtures from others. For example, a person with few words of intelligible speech who rarely initiates interaction and, when he or she does, makes unusual approaches to meet needs only and responds to only very direct social approaches Inflexibility of behavior, extreme difficulty coping with change, or other restricted/repetitive behaviors markedly interfere with functioning in all spheres. Great distress/difficulty changing focus or action.
Level 2
«Requiring substantial support”
Marked deficits in verbal and nonverbal social communication skills; social impairments apparent even with supports in place; limited initiation of social interactions; and reduced or  abnormal responses to social overtures from others. For example, a person who speaks simple sentences, whose interaction is limited  to narrow special interests, and how has markedly odd nonverbal communication. Inflexibility of behavior, difficulty coping with change, or other restricted/repetitive behaviors appear frequently enough to be obvious to the casual observer and interfere with functioning in  a variety of contexts. Distress and/or difficulty changing focus or action.
Level 1
«Requiring support”
Without supports in place, deficits in social communication cause noticeable impairments. Difficulty initiating social interactions, and clear examples of atypical or unsuccessful response to social overtures of others. May appear to have decreased interest in social interactions. For example, a person who is able to speak in full sentences and engages in communication but whose to- and-fro conversation with others fails, and whose attempts to make friends are odd and typically unsuccessful. Inflexibility of behavior causes significant interference with functioning in one or more contexts. Difficulty switching between activities. Problems of organization and planning hamper independence.

Tabell 4: Diagnostiske kriterier for F 84.5 Aspergers syndrom fra ICD-10 (WHO, 1993) 

A. Der er ikke generell forsinkelse av den språklige eller kognitive utvikling. Diagnosen fordrer at enkelord skal ha vært uttalt ved 2-årsalderen eller tidligere, og at kommunikative setninger brukes ved 3-årsalderen eller tidligere. Selvhjelpsferdigheter, tilpassningsevne og nysgjerrighet over for omgivelsene gjennom de første 3 år skal være på linje med normal intellektuell utvikling. Den motoriske utvikling kan imidlertid være noe forsinket og motorisk klossethet er alminnelig (uten dog å være et nødvendig diagnostisk kriterium). Enkeltstående spesielle evner, ofte relatert til unormal sterk opptatthet av interesser er alminnelig, men ikke nødvendige for diagnosen.

B. Kvalitative avvikelser i gjensidig sosial samspill, manifestet ved minst to av følgende:
a. Bruker ikke øyenkontakt, ansiktsutrykk, kroppsholdning og gestikulasjon på en passende måte som et ledd i regulering av det sosiale samspill.
b. Ikke i stand til å utvikle (avstemt til den mentale alder og tross tilstrekkelige muligheter) vennskap med jevnaldrende som innbefatter felles interesser, aktiviteter og følelser.
c. Manglende sosio-emosjonell gjensidighet som viser seg gjennom nedsatt eller avvikende reaksjon på andres menneskes følelser og, eller manglende situasjonsfornemmelse, og eller svak integrasjon av sosial, emosjonell og kommunikativ atferd.
d. Manglende lyst til spontant å dele fornøyelser, interesser eller aktiviteter med andre (for eksempel delaktiggjør ikke andre i ting av interesse for personen, ved å vise det eller utpeke det).

C. Personen utviser usedvanlig interesse og omfattende interesser eller innsnevrende, repetitive og stereotype atferd- interesse- og aktivitetsmønster, manifestet ved minst en av følgende:

a. En uttalt opptatthet av stereotype, innsnevret interesser, som er avvikende med hensyn til innhold eller fokus og eller opptatthet av en eller flere interesser, avvikende med hensyn til intensitet og omfang, men ikke innhold eller fokus.

b. Umiddelbar tvangspreget fastholden ved spesifikke formålsløse rutiner eller ritualer.

c. Stereotype, repetitive motoriske manérer, omfattende hånd- eller fingerbasken eller –vriden, eller komplekse kroppsbevegelser.

d. Opptatthet av delelementer eller detaljer uten funksjonell betydning ved leketøy (så som farge, berøringsfornemmelse eller lyden/snurren som den frembringer).

De siste to stereotype atferdsmønstre ses dog sjeldnere enn ved infantil autisme

D. Forstyrrelsen forklares ikke ved andre utviklingsforstyrrelser eller tilstander: schizofreni, schizotypisk tilstand, obsessiv –kompulsiv tilstand, tvangspreget personlighetsforstyrrelse, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser eller tilknytningsforstyrrelser.

Related Oppføringer


Oppdag mer fra Autismepodden

Abonner for å få de siste innleggene til din e-postboks.

Om autismepodden

Autismepodden er Norges første podcast om autisme. Vårt mål er å formidle faglig korrekt informasjon uten å miste autistenes stemme – For hvem er vel egentlig de virkelige autismeekspertene?

Kategorier

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettstedet aksepterer du dette.  Les mer

Du er offline. Koble til internett for å laste nytt innhold!