Viktige NOUer

NOU 2021: 11 Selvstyrt er velstyrt — Forslag til forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse

Regjeringens beskrivelse: 20. september 2019 nedsatte Regjeringen Solberg et offentlig utvalg som fikk i oppdrag å gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Utvalget skulle se på hvordan BPA kunne utformes slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan leve mest mulige aktive og selvstendige liv. Utvalget har vært ledet av jurist Marianne Skattum. Rapport ble lagt frem 16. desember 2021. Du finner NOU-en her: NOU 2021: 11 – regjeringen.no

NOU 2020: 1 Tjenester til personer med autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

Regjeringens beskrivelse: Autisme- og touretteutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. juni 2018. Utvalgets oppdrag var å kartlegge og vurdere dagens situasjon for personer med autismespekterforstyrrelser og beslektede diagnoser som Touretttes syndrom. Videre skulle utvalget foreslå tiltak for å bedre det samlede tjenestetilbudet til personer med autismespekterforstyrrelser og Tourettes syndrom og deres pårørende. Utredningen ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 6. februar 2020. Du finner NOU-en her: NOU 2020: 1 – regjeringen.no

NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven — Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Regjeringens beskrivelse: Utvalget fikk i oppdrag å foreta en samlet gjennomgang og utrede behov for revisjon og modernisering av reglene om bruk av tvang i helse- og omsorgssektoren. Utredningen viser at det er mulig å etablere en felles lov til erstatning for de fire ulike regelsettene som gjelder i dag, og inneholder forslag til ny lov om begrensning av bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten (tvangsbegrensningsloven). Du finner NOU-en her: NOU 2019: 14 – regjeringen.no

NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring

Regjeringens beskrivelse: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner (Stoltenbergutvalget) ble oppnevnt 25. august 2017. Ekspertutvalget fikk i oppgave å bygge et nyansert og balansert kunnskapsgrunnlag om hvorfor kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner oppstår og foreslå tiltak for å motvirke uheldige kjønnsforskjeller. Kunnskapsgrunnlaget viser at kjønnsforskjellene i opplæringsløpet er betydelige og får konsekvenser for videre utdanning, arbeid, helse og familiesituasjon senere i livet. Kunnskapsgrunnlaget om årsakene til kjønnsforskjellene er ganske svakt som følge av at dette ikke har vært et hovedfokus i forskningslitteraturen og fordi datagrunnlaget om utdanningssystemet i Norge ikke er innrettet slik at man kan følge personer over tid. Ekspertutvalget foreslår derfor tiltak for å gjøre det enklere å få kunnskap om hvordan ulike faktorer påvirker hvordan det går med barn og unge i utdanningssystemet. I tillegg foreslår ekspertutvalget tiltak for å gi alle barn en like god start på skolegangen uavhengig av kjønn og sosial familiebakgrunn, tiltak for å gjøre skolen mer rettferdig og interessant for både gutter og jenter, og tiltak for å forbedre overgangene i utdanningssystemet og kjønnsbalansen i høyere utdanning. Du finner NOU-en her: NOU 2019: 3 – regjeringen.no

NOU 2018: 16 Det viktigste først – Prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlige finansierte tannhelsetjenester

Regjeringens beskrivelse: Utvalget, som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 5. april 2017, fikk i oppdrag å foreslå prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Utredningen inneholder vurderinger av prioriteringsutfordringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den offentlig finansierte tannhelsetjenesten, anbefalinger om prinsipper for prioritering og virkemidler for å understøtte prioriteringsprinsippene. Du finner NOU-en her: NOU 2018: 16 – regjeringen.no

NOU 2016: 17 På lik linje

Regjeringens beskrivelse: Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014. Utvalget overleverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016. Utredningen foreslår åtte løft for å bedre situasjonen for personer med utviklingshemming. Løftene skal sørge for at menneskerettigheter blir ivaretatt og politiske mål realisert for utviklingshemmede, på lik linje med andre. De åtte løftene skal sikre: 1) selvbestemmelse og rettssikkerhet, 2) inkluderende og likeverdig opplæring, 3) arbeid for alle, 4) god helse og omsorg, 5) eget hjem, 6) kompetanse og kunnskap, 7) koordinerte tjenester, og 8) målrettet styring. Du finner NOU-en her: NOU 2016: 17 – regjeringen.no

NOU 1985: 34 Levekår for psykisk utviklingshemmede. Sosialdepartementet

NOU 1989: 17 Tjenestetilbudet til autister. Sosialdepartementet

NOU 2012: 5 Bedre beskyttelse av barns utvikling – Ekspertutvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet


Oppdag mer fra Autismepodden

Abonner for å få de siste innleggene til din e-postboks.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettstedet aksepterer du dette.  Les mer

Du er offline. Koble til internett for å laste nytt innhold!