Nei til rituell omskjæring av guttebarn!

Jeg er klart for forbud!

Jeg lurer på hva som egentlig er tankegangen til de som er for lemlestelse av guttebabyer. Det er for meg underlig å på bakgrunn av religion skulle tillate rituell omskjæring av guttebarn, en praksis som med stor sannsynlighet er ulovlig i henhold til FNs Barnekonvensjon.

Når noen roper opp for fortsatt tillate slik praksis grunnet religion får jeg lyst til å spørre hva de samme menneskene synes om enkebrenning, altså brenning av enkekvinnen når hennes eldre mann er død. I India er dette en gammel religiøs praksis som nå er ulovlig, men er ikke dette litt i samme gata?

Det er klart at enkebrenning er en noe mer ekstrem praksis, men begge er gamle religiøse praksiser som ikke har noen plass i 2018.

Det blir argumentert med at forbud vil innskrenke religionsfriheten, men er foreldrenes religionsfrihet viktigere en barnets? Når det i FNs Verdens erklæring for menneskerettigheter at «Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.» må vel dette også gjelde at barnet har religionsfrihet? Dette blir etter min oppfattelse tilsidesatt av hensynet til foreldrenes religionsfrihet. FNs Barnekonvensjon artikkel 14 punkt 1. sier at «Partene skal respektere barnets rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet.» og artikkel 14 punkt 3. sier at «Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning kan bare undergis de begrensninger som er fastsatt ved lov og som er nødvendige for å beskytte offentlig trygghet, orden, helse eller moral eller andres grunnleggende rettigheter og friheter.» det siste punktet vil si at det ikke er anledning til å innskrenke et barns religionsfrihet ved å omskjære barnet om det ikke er nødvendig for å sikre offentlig trygghet, orden, helse eller moral. artikkel 14 åpner heller for å forby omskjæring med argument i barnets helse og religionsfrihet.

jeg anser også at artikkel 19 i FNs barnekonvensjon støtter forbud da den sier «Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.»

Artikkel 24 i FNs barnekonvensjon sier at «Partene skal treffe alle effektive og egnede tiltak for å avskaffe tradisjonsbunden praksis som er skadelig for barns helse.» og rituell omskjæring kan argumenteres med at er «tradisjonsbunden praksis» som kan være skadelig for barns helse.

For meg er det mange grunner til at omskjæring av guttebarn burde forbys. Det ene er ettervirkningene dette kan medføre i form av redusert seksualfunksjon, arrdannelser, psykiske lidelser som følge av å se annerledes ut der nede osv. Andre ting som kan nevnes er at om forhuden først er blitt fjernet kan man ikke få den tilbake.

For meg er dette et barbarisk ritual som må

FNs menneskerettighetsråd har oppfordret alle land til å avskaffe inngrep som kompromitterer barns integritet og verdighet, og som ikke respekterer barns rettigheter. International NGO Council on Violence Against Children, et tungt rådgiverorgan for FN, løftet i fjor frem at omskjæring uten samtykke er en grov krenkelse av gutters fysiske integritet og rett til beskyttelse mot vold.

Det FN-oppnevnte internasjonale NGO-rådet om vold mot barn mener at omskjæring er en «grov krenkelse» av barnets rettigheter, deriblant rett til overlevelse (art. 6), beskyttelse fra vold (art. 19) og helse (art.24).

Rådet vektlegger at hverken religion, tradisjon, kultur eller overtro skal trumfe barnets beste.

Europarådets parlamentarikerforsamling har nylig i en resolusjon definert rituell omskjæring av gutter som en krenkelse av deres fysiske integritet og oppfordrer medlemslandene arbeide for gutters rett til medbestemmelse.

Artikkel 1 i FNs Verdenserklæring for Menneskerettigheter sier «Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.» dette kan argumenteres bli brutt ved rituell omskjæring da barnet ikke selv fritt kan velge dette.

 

Dette er altså litt om hvorfor jeg er for et forbud om rituell omskjæring av gutter under 18 år!

 

FNs VERDENSERKLÆRING FOR Menneskerettigheter sier:

Artikkel 1.

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Artikkel 2.

Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet.

Artikkel 18.

Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

FNs Barnekonvensjon sier:

Artikkel 14.

1. Partene skal respektere barnets rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet.

2. Partene skal respektere foreldrenes, eventuelt vergenes, rett og plikt til å veilede barnet om utøvelsen av hans eller hennes rettigheter på en måte som er i samsvar med barnets gradvise utvikling.

3. Frihet til å gi uttrykk for sin religion eller overbevisning kan bare undergis de begrensninger som er fastsatt ved lov og som er nødvendige for å beskytte offentlig trygghet, orden, helse eller moral eller andres grunnleggende rettigheter og friheter.

Art 19.

1. Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet.

2. Slike beskyttelsestiltak bør omfatte effektive prosedyrer for utforming av sosiale programmer som yter nødvendig støtte til barnet og til dem som har omsorgen for barnet, samt andre former for forebygging, påpeking, rapportering, viderehenvisning, undersøkelse, behandling og oppfølging av tilfeller av barnemishandling som tidligere beskrevet og, om nødvendig, for rettslig oppfølging.

Art 24.

1. Partene anerkjenner barnets rett til å nyte godt av den høyest oppnåelige helsestandard og til behandlingstilbud for sykdom og rehabilitering. Partene skal bestrebe seg på å sikre at ingen barn fratas sin rett til adgang til slike helsetjenester.

2. Partene skal arbeide for full gjennomføring av denne rettighet og skal særlig treffe egnede tiltak for å:

a) redusere spedbarns- og barnedødelighet,

b) sikre at det ytes nødvendig legehjelp og helseomsorg til alle barn, med vekt på utviklingen av primærhelsetjenesten,

c) bekjempe sykdom og feilernæring, også innenfor rammen av primærhelsetjenesten, ved bl.a. å anvende allerede tilgjengelig teknologi og gjennom å stille tilstrekkelig næringsrike matvarer og rent drikkevann til rådighet, idet farene og risikoen knyttet til miljøforurensning tas i betraktning,

d) sikre egnet helseomsorg for mødre før og etter fødselen,

e) sikre at alle grupper i samfunnet, særlig foreldre og barn, er informert om, har tilgang til undervisning om og støttes i bruken av grunnleggende kunnskaper om barns helse og ernæring, fordelene ved amming, hygiene, miljøhygiene og forebygging av ulykker,

f) utvikle forebyggende helseomsorg, foreldreveiledning, og undervisning og tjenester innen familieplanlegging.

3. Partene skal treffe alle effektive og egnede tiltak for å avskaffe tradisjonsbunden praksis som er skadelig for barns helse.

4. Partene forplikter seg til å fremme og oppmuntre internasjonalt samarbeid med henblikk på gradvis å virkeliggjøre fullt ut rettighetene anerkjent i denne artikkel. I denne sammenheng skal det tas spesielt hensyn til utviklingslandenes behov.

Styreleder, kursarrangør og likeperson for Autismeforeningen i Norge Vestfold lokallag, Produsent og host for Autismepodden og Leder av Foreningen Talerør.
Jobber for et varmere samfunn der alle uavhengig av legning, kjønn, funksjonsnivå, rase m.m. har like muligheter. Har organisasjons- og ledererfaring fra frivillige, interessepolitiske organisasjoner og politisk parti. Holder kurs samt driver podcast og blogg om autismespekterforstyrrelser. Er aktiv brukerrepresentant og har erfaring fra diverse samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Vært folkevalgt til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Tønsberg kommune.
Stiftet i 2019 Foreningen Talerør da jeg opplever at det er flere grupper i samfunnet som ikke har en stemme. Foreningen Talerør er "den inkluderende foreningen" som skal være et talerør for alle grupper - også de som i dag ikke har en interesseorganisasjon som fremmer sin sak.


Legg inn en kommentar

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Om autismepodden

Autismepodden er Norges første og eneste podcast om autisme. Vårt mål er å formidle faglig korrekt informasjon uten å miste autistenes stemme – For hvem er vel egentlig de virkelige autismeekspertene?

Mer om podcastens produsent finnes her!

Kategorier

Abonner på nettstedet via e-post

Oppgi e-postadressen din for å abonnere på dette nettstedet og motta varsler om nye innlegg via e-post.

Bli med blant 558 andre abonnenter

Du er offline. Koble til internett for å laste nytt innhold!

%d bloggere liker dette: